Radviliškio vairavimo mokykla

3.png6.png6.png5.png5.png
Today1
Yesterday11
This week29
This month90
Total36655

Visitor Info

  • IP: 3.236.146.28
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

4
Online

Wednesday, 07 December 2022 06:26

                                                                      PATVIRTINTA
                                                                      UAB Radviliškio vairavimo mokykla
                                                                      Direktoriaus 
                                                                      2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.V-1


 
 
 
                                   

                                    UAB RADVILIŠKIO VAIRAVIMO MOKYKLA
                                    DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 
 
                                 I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.Šios UAB Radviliškio vairavimo mokykla darbo tvarkos taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato UAB Radviliškio vairavimo mokykla (toliau – Bendrovė) vidaus darbo tvarką.                    
2.Taisyklių tikslas -  užtikrinti darbo drausmę ir darbo kokybę. Darbo taisyklės turi užtikrinti, kad darbuotojai dirbtų dorai ir sąžiningai, laikytųsi teisės aktų reikalavimų ir darbo drausmės, laiku ir tiksliai atliktų vadovų pavedimus.
3.Bendrovė savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, objektyvumo, bendradarbiavimo ir kitais veiklos principais, darbuotojų atsakomybe už savo veiklą.
4.Bendrovės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) privalo vykdyti pareigas, numatytas įstatymuose bei teisės aktuose, Bendrovės įstatuose, taip pat pareigas (funkcijas) nustatytas pareigybių aprašymuose ir šiose Taisyklėse. 
5.Už Bendrovės darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako Bendrovės direktorius.


              II. BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI
 
6.Bendrovei vadovauja Bendrovės direktorius. 
7.Bendrovės vidaus struktūrą sudaro: Bendrovės vadovas – Direktorius ir darbuotojai.
8.Bendrovės pareigybių sąrašą tvirtina Bendrovės direktorius.
9.Einamieji Bendrovės veiklos klausimai aptariami pasitarimuose, kuriuos organizuoja Bendrovės direktorius. Su priimtais sprendimais (nutarimais) atsakingi darbuotojai supažindinami pasirašytinai.
10.Bendrovė savo veiklą organizuoja vadovaujantis jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei Bendrovės įstatais, o Bendrovės vadovas ir darbuotojai – vadovaudamiesi ir pareigybių aprašymais, kuriuos tvirtina Bendrovės direktorius. 
11.Darbuotojų veiklos vertinimas vykdomas Bendrovės direktoriaus nustatyta tvarka. 


                  III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS
 
12.Priimamas dirbti darbuotojas supažindinamas su būsimojo darbo sąlygomis, pareigybės aprašymu, šiomis Taisyklėmis, kitais dokumentais, reglamentuojančiais jo darbą bei instruktuojamas apie saugius darbo būdus.
13.Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 
14.Priimamas į darbą Bendrovėje darbuotojas privalo pateikti:
14.1.   prašymą priimti į pareigas;
14.2.   valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
14.3.   asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
14.4.   išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (atestatą, diplomą su priedu);
14.5.   užpildytą darbuotojo įskaitos lapą;
14.6.   2 fotonuotraukas dokumentams;
14.7. kitus būtinus dokumentus, patvirtinančius sveikatos būklę, profesinį pasirengimą, ir kt..
15.Darbo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo darbdavys ir darbuotojas: vienas paliekamas darbdaviui, kitas atiduodamas darbuotojui. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama Darbo sutarčių registracijos žurnale, šiame žurnale turi pasirašyti ir darbuotojas nurodydamas datą, kada gavo antrąjį egzempliorių. Savo darbo sutarties egzempliorių darbuotojas privalo pateikti Bendrovės atsakingam už personalo tvarkymą darbuotojui, kai darbo sutartis keičiama ar nutraukiama. Darbo sutarties įsigaliojimo ir darbo pradžios datos nurodomos darbo sutartyje. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą dieną po sutarties sudarymo, jeigu šalys nenusitarė kitaip.
16.Darbuotojai atleidžiami Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.
17.Darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, ne vėliau kaip prieš darbo pradžią įteikiamas darbo pažymėjimas – darbuotojo tapatybę patvirtinantis dokumentas. Darbo metu darbo pažymėjimą darbuotojas privalo nešioti prisisegęs prie drabužių matomoje vietoje ar turėti jį savo darbo vietoje. Kontroliuojančių institucijų reikalavimu darbuotojas privalo pateikti darbo pažymėjimą. Darbuotojas, praradęs darbo pažymėjimą, apie tai turi raštu informuoti Bendrovės Direktorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Darbuotojui išduodamas naujas pažymėjimas, tačiau darbuotojas privalo atlyginti naujo pažymėjimo gamybos išlaidas, išskyrus atvejus, kai darbo pažymėjimas prarastas ne dėl darbuotojo kaltės. 
 
         IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS, DARBO LAIKO APSKAITA
 
18.Darbo laikas – tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai. Poilsio laikas – įstatymu reglamentuotas laisvas nuo darbo laikas. 
19.Bendrovės darbuotojų darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais tai reglamentuojančiais teisės aktais ir Bendrovės direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.
20.Bendrovės darbuotojams nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį  dirbama nuo 9 valandos iki 18 valandos, Pertraukos pailsėti ir pavalgyti (pietų pertraukos) laikas – nuo 12 valandos iki 13 valandos. Darbuotojams suteikiamos papildomos ir specialiosios pertraukos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbuotojų darbo laikas sutrumpinamas 1 valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. 
21.Bendrovės darbuotojams, vykdantiems vairavimo instruktoriaus pareigas, Bendrovės direktorius gali nustatyti kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. Šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras darbuotojo darbo laikas.
22. Bendrovės direktoriaus įsakymu darbuotojams gali būti nustatytas ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas darbuotojo ir darbdavio susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytais pagrindais. Ne visas darbo laikas gali būti nustatomas sumažinant  savaitės darbo dienų skaičių arba sutrumpinant darbo dieną, arba darant ir viena ir kita. Ne visas darbo laikas darbo dieną gali būti suskaidomas dalimis. Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui. 
23.Darbuotojų, dirbantys ne tik Bendrovėje, bet ir kitoje darbovietėje, siekiant užtikrinti  teisės aktais nustatytą leistiną darbo dienos trukmę, privalo pateikti pažymas iš kitos darbovietės . 
24. Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas, esant nukrypimams nuo 20 punkte nustatyto režimo, nustatomas darbo grafikuose, kuriuos tvirtina Bendrovės direktorius. Darbuotojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai paskelbiami viešai informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo.
25.Bendrovės direktorius gali skirti viršvalandinius darbus tik išimtinais atvejais. Viršvalandiniu darbu nelaikomas Bendrovės vadovo darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę. 
26. Darbuotojų kiekvieną dieną dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą atvejai žymimi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarką ir patvirtintus žymėjimus. Bendrovės darbuotojų darbo laiko apskaitą veda Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai, kurie yra atsakingi už teisingą darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.
27.Bendrovės darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus sprendžia Bendrovės direktorius. Tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui Bendrovės direktoriaus siuntimu atlikti numatytomis sąlygomis tarnybinį pavedimą ne nuolatinėje darbo vietoje.  Siuntimas į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas Bendrovės direktoriaus įsakymu, teisės aktų nustatyta tvarka.. 
28.Atostogos Bendrovės darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Kasmetinės atostogos  darbuotojams suteikiamos pagal metų pradžioje sudaromą kasmetinių atostogų suteikimo eilę - atostogų grafiką, kurį tvirtina Bendrovės vadovas. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo priėmimo į darbą dienos. Kasmetinės atostogos gali būti perkeliamos į kitus metus tik darbuotojo prašymu ar sutikimu (kai nėra galimybių išleisti darbuotoją kasmetinių atostogų jo pageidaujamu laiku – darbuotojo sutikimu atostogos gali būti perkeltos į kitą abiems šalims priimtiną laikotarpį). Jei kasmetinių atostogų metu darbuotojas yra laikinai nedarbingas, įgyja teisę į tikslines atostogas, nemokamas atostogas ir kitais įstatymų nustatytais atvejais, apie tai nedelsiant privalo informuoti Bendrovės direktorių, pateikdamas prašymą ir reikalingus dokumentus kasmetinių atostogų pratęsimui ar perkėlimui įforminti.
             
           V. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI
 
29.Darbuotojai privalo:
29.1. laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio ar jo įgalioto asmens pavestą darbą, laiku ir kruopščiai atlikti darbus, nurodytus pareigybės aprašyme ir atskirus pavedimus;
29.2. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, saugiai dirbti, laikytis saugos ir sveikatos instrukcijų, asmens higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;
29.3. nustatyta tvarka ir terminais pasitikrinti sveikatą;
29.4. darbo pažymėjimą, įteiktą sudarant darbo sutartį, nešiotis arba laikyti darbo metu darbo vietoje, nutraukiant darbo sutartį darbo pažymėjimą būtina grąžinti.
29.5. negalint laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, nedelsiant apie tai informuoti Bendrovės direktorių  ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Dėl tam tikrų priežasčių negalint pranešti patiems, tai gali padaryti kiti asmenys;
29.6. laikinai išvykti iš darbo vietos ne darbo tikslais tik gavus Bendrovės vadovo sutikimą;     
29.7. tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti savo darbo vietą, inventorių, tausoti Bendrovės turtą;
29.8. baigus darbą, palikti tvarkingą darbo vietą, išjungti elektrą ir elektros prietaisus, užrakinti patalpas dirbant administracinėse patalpose.
30.Vairavimo instruktoriaus pareigas vykdantys darbuotojai privalo nustatyta tvarka saugiai pastatyti transporto priemonę. 
31.Bendrovės patalpose draudžiama rūkyti. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat ir Bendrovės transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.
32.Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
33.Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje Bendrovės klientų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų klientų aptarnavimo metu.
34.Įėjimas į Bendrovės administracines patalpas atrakinamas 9 val. ryto ir užrakinamas 18 val. Patekti į patalpas ne darbo metu galima, gavus Bendrovės direktoriaus leidimą.
35.Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant. Darbuotojas, išeinantis iš Bendrovės administracinių patalpų paskutinis, turi užrakinti duris, įjungti signalizaciją.
36.Bendrovės patalpų raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie betarpiškai jose dirba. Perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai daryti nurodo Bendrovės direktorius. Vieną komplektą raktų nuo visų patalpų turi turėti Bendrovės direktorius.
37.Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Bendrovės išteklius.
38.Bendrovės elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Bendrovės elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
39.Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja Bendrovės direktorius, kuris nedelsiant darbuotojų turi būti informuotas apie gedimus. 
40.Į Bendrovės kompiuterius draudžiama diegti kompiuterines programas, neturint licenzijos ir nelegalią programinę įrangą.
41.Darbuotojai privalo griežtai laikytis nustatytos materialinių vertybių, komercinių paslapčių ir dokumentų tvarkymo ir saugojimo tvarkos. 
 
           VI. APRANGOS, IŠVAIZDOS IR ELGESIO REIKALAVIMAI
 
42.Bendrovės darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.
43.Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Bendrovę, todėl:
43.1. turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
43.2. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
43.3. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.
 
                VII. ATSAKOMYBĖ IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS
 
44.Darbo drausmės pažeidimas – tai darbo pareigų netinkamas vykdymas arba jų nevykdymas dėl darbuotojo kaltės.
45.Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už darbo drausmės pažeidimus traukiami drausminėn atsakomybėn ir jiems skiriamos drausminės nuobaudos – pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo – Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. Jei per vienerius metus, kai buvo skirta nuobauda, darbuotojui nebuvo skiriama nauja nuobauda, laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų. Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirtą drausminę nuobaudą Bendrovės direktorius gali panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui.
46.Už Bendrovei padarytą materialinę žalą Bendrovės darbuotojai traukiami materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 
47.Įstatymų nustatytais atvejais Bendrovės darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.
 
               VIII. DARBUOTOJŲ GARANTIJOS IR SKATINIMAS
 
48.Darbuotojams suteikiamos socialinės ir kitos garantijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis. 
49.Už pavyzdingą darbo pareigų vykdymą ir nepriekaištingą darbą, novatoriškumą darbe ir kitus pasiekimus taikomos šios skatinimo priemonės: padėka, premija.
 
                       IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
50.Taisyklės, su kuriomis susipažinti pasirašytinai ir kurių laikytis yra kiekvieno Bendrovės darbuotojo pareiga,  yra Bendrovės vidaus dokumentas ir galioja tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.
   
                                 _________________________


                                                                      PATVIRTINTA
                                                                      UAB Radviliškio vairavimo mokykla
                                                                      Direktoriaus
                                                                      2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.V-4

                                    UAB RADVILIŠKIO VAIRAVIMO MOKYKLA
                                    MOKYMO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

                                   BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės nustato mokymo organizavimo ir vykdymo UAB Radviliškio vairavimo mokykla (toliau – vairavimo mokykla) tvarką.

   1.SUTARTIES SUDARYMO, ĮSIGALIOJIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

1.1. Į vairuotojų kursus priimami asmenys nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymosi pabaigoje – turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus (B kategorijos – ne jaunesni kaip 17 metų), turintys galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą.
1.2. Asmenys norintys įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, privalo su mokykla sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp vairavimo mokyklos ir mokinio. Prieš sudarant mokymo sutartį mokiniai yra informuojami, kad praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas, supažindinami su vairavimo mokyklos mokymo darbo tvarkos taisyklėmis apie mokymo organizavimo tvarką ir mokymo sutartyje pasirašydamas mokinys patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis.
1.3. Sudaryta mokymo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų.
1.4. Per tris darbo dienas nuo mokymosi pradžios elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikiama VĮ ,,Regitra“ informacija apie asmenį, su kuriuo sudaryta sutartis ir nurodant vardą, pavardę, asmens kodą, sutarties numerį (eilės tvarka) ir jos sudarymo datą, mokymo pobūdį (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių arba tik praktinio vairavimo įgūdžių), mokymo pradžios datą, numatomą mokymo pabaigos datą, transporto priemonių, kurias mokoma vairuoti, kategorijas.
1.5. Mokinys, kuris teorijos mokėsi savarankiškai ir yra išlaikęs VĮ ,,Regitra“ teorijos egzaminą, su vairavimo mokykla sudaro sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra“ išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta parašu ir antspaudu;
1.6. Mokiniui, kuris yra baigęs teorijos ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą, pageidaujant vairavimo mokykla gali papildomai tobulinti jo turimas teorijos žinias ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžius, tuo tikslu sudaroma atitinkama mokymo sutartis, kurioje abipusiu susitarimu turi būti nurodoma mokymo trukmė ir turinys.
1.7. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų.

  2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Mokinio teisės:
2.1.1.gauti reikiamą informaciją iš vairavimo mokyklos administracijos;
2.1.2.pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, patvirtinančią išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių);
2.1.3.pateikus kitos vairavimo mokyklos išduotą pažymą, reikalauti, kad būtų įskaitytas teorijos žinių mokymo kursas (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktas praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursas;
2.1.4.laikinai sustabdyti mokymąsi;
2.1.5.pageidauti sudaryti galimybę peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje.
2.2.Mokinio pareigos:
2.2.1.sudarant sutartį – pateikti teisingus asmens duomenis ir sutikti, kad jo duomenys pateikti mokymo sutartyje būtų perduoti VĮ „Regitra“;
2.2.2.laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės mokyklai padarytą žalą;
2.2.3.laiku atsiskaityti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymą;
2.2.4.lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas. Jei mokinys negali atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą turi pranešti vairavimo instruktoriui iš anksto (ne vėliau kaip dieną prieš tai iki 18 val.);
2.2.5.mokinys, neišlaikęs teorijos įskaitos, turi įsivertinti savo teorijos žinių spragas ir papildomai mokytis, pakartotinai teorijos įskaitą gali laikyti tam nustatytomis dienomis, o mokinys neišlaikęs praktinio vairavimo įskaitos, įsipareigoja praktinio vairavimo mokytis papildomai ir paskutinės papildomos pamokos metu laikyti įskaitą;
2.2.8.mokymo aikštelėje ir kelyje laikytis saugaus eismo taisyklių, vykdyti instruktoriaus nurodymus, nesudaryti avarinių situacijų, nedaryti tyčinių manevrų, kurie pakenktų aplinkai;
2.2.9.draudžiama mokytis vairuoti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų arba sergančiam.
2.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:
2.3.1.užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokytų tik su darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus;
2.3.2.sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;
2.3.3.mokyti teorijos ir praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę sutartis;
2.3.4.teorijos mokymą vykdyti grupėmis ar individualiai, o praktinį tik individualiai; per dieną mokinį mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas; ne rečiau kaip po dviejų teorijos ar praktinio vairavimo įgūdžių mokymo valandų (mokymo valanda – 45 minutės) turi būti daromos ne trumpesnės kaip 15 minučių pertraukos;
2.3.5.mokiniui pageidaujant, išduoti pažymą, patvirtinančią išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių);
2.3.6.pripažinti kitos vairavimo mokyklos išduotą pažymą ir įskaityti išklausytą teorijos žinių mokymo kursą (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą;
2.3.7.baigus mokymą vykdyti mokinių kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas vadovaujantis Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo reikalavimais. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita turi trukti ne trumpiau kaip 45 minutes ir turi būti daromas vaizdo ir garso įrašas;
2.3.8.mokiniui pageidaujant, sudaryti galimybę peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje;
2.3.9. po išlaikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti informaciją apie mokinį VĮ „Regitra“;
2.3.10.nuolat analizuoti iš VĮ „Regitra“ gautą informaciją apie mokinių laikytų egzaminų rezultatus ir imtis atitinkamų priemonių vairuotojų mokymui tobulinti;
2.3.11.vairavimo mokykla turi ir kitų, jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.3.MOKYMO KURSŲ GALUTINIŲ ĮSKAITŲ VYKDYMO TVARKA

3.1. Vairavimo mokykla mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitas vykdo vadovaujantis Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo reikalavimais.
3.2.Teorijos žinių galutinės įskaitos (toliau - teorijos galutinė įskaita) vykdymo tvarka:
3.2.1. teorijos galutinė įskaita vykdoma tada, kai mokinys yra baigęs vairuotojų teorijos mokymo kursą;
3.2.2. teorijos galutinei įskaitai naudojamus klausimus (klausimų bazę) tvirtina asmuo, atsakingas už vairuotojų mokymą;
3.2.3. mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas, kurį sudaro 30 klausimų (25 bendrieji kalusimai ir 5 specifiniai klausimai pagal transporto priemonių tkategoriją), atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterinę programą, parinktų iš patvirtintos klausimų bazės ir turinčios po keturis atsakymus, iš kurių ne mažiau kaip vienas yra teisingas; testui spęsti skiriama 30 minučių, o jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys yra įvertinamas pagal atsakytų klausimų skaičių;
3.2.4. teorijos žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama (išlaikyta), jei mokinys teisingai atsakė į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimus), o įskaita yra neišlaikyta, jei mokinys teisingai atsakė į mažiau kaip 24 klausimus;
3.2.5. prieš teorijos galutinę įskaitą mokiniai supažindinami su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais, o iškart po teorijos galutinės įskaitos įvertinimo mokinys yra supažindinamas su neteisingais atsakytais testo klausimais ir mokiniui paaiškinama, jei jam nėra aiškus teisingas atsakymas į klausimą;
3.2.6. mokinių teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, įskaitos data) įrašomi į elektroninę informacijos laikmeną ir saugomi vienerius metus nuo įskaitos vykdymo datos, rezultatai įrašomi ir į teorijos mokymo apskaitos žurnalą.
3.3. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka:
3.3.1. praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdomos tada, kai mokinys yra baigęs vairavimo mokyklos patvirtintą praktinio vairavimo mokymo kursą ir yra išleikę teorijos galutinę įskaitą, o kai mokinys teorijos žinių mokėsi savarankiškai, jis turi būti išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“;
3.3.2. praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys apima vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų praktinio vairavimo mokymo kursą
3.3.3. mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti, kaip sugeba:
3.3.3.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas ir pan.);
3.3.3.2. paleisti automobilio variklį ir pradėti važiuoti;
3.3.3.3. atlikti ne mažiau kaip du iš šių mokymo elementų vairavimo mokymo aikštelėje: vairuoti vingiais (slalomas) ir riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ar dešinę, važiuodamas į priekį ir atbulomis;
3.3.3.4. saugiai ir ekonomiškai vairuoti realiomis eismo sąlygomis, mažinant degalų sunaudojimą ir išmetamą teršalų kiekį, atsižvelgiant į transporto priemonės variklio sūkių skaičių, laiku perjunginėti ranka pavaras transporto priemonei įsibėgėjant, lėtėjant, važiuojant į įkalnę ir nuokalnę; vairavimo instruktorius atsitiktinumo principu parenka maršrutą nuo vairavimo mokymo aikštelės iki nurodytos (tikslinės) vietos arba nuo nurodytos (tikslinės vietos iki vairavimo mokyklos aikštelės, siekiant įvertinti, kaip mokinys vairavimo metu: keičia eismo juostas, apsisuka kelyje, pasirenka saugų greitį ir atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoja pro autobusų stoteles, per pėsčiųjų perėjas ir pan.); artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų bei važiuoja per jas įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo juostas; artėja prie nereguliuojamų ir reguliuojamų geležinkelio pervažų, įvertina matomumą, ar prie pervažos nėra artėjančių bėginių transporto priemonių bei atsižvelgia į meteorologines sąlygas, pasirinkdamas saugų pravažiavimo greitį, kad pervažoje atsiradus kliūčiai būtų galima laiku sustabdyti kelių transporto priemonę (jeigu pasirinktame maršrute yra pervaža); įvertina meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio matomumą; taisyklingai sustoja ir saugiai stovi nurodytoje (tikslinėje) vietoje;
3.3.4. vertinimo kriterijai ir klaidų kiekis nustatomas vadovaujantis Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo nuostatomis;
3.3.5. prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius privalomai patikrina mokinio asmens tapatybę, supažindina jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu;
3.3.7. vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas įrašomas į individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo mokymo lapą).

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Pasikeitus vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, šios taisyklės iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems pakeitimams.
                                  _______________