Radviliškio vairavimo mokykla

3.png6.png6.png5.png5.png
Today1
Yesterday11
This week29
This month90
Total36655

Visitor Info

  • IP: 3.236.146.28
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Wednesday, 07 December 2022 07:49

                                                                      PATVIRTINTA
                                                                      UAB Radviliškio vairavimo mokykla
                                                                      Direktoriaus
                                                                      2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.V-4

                                    UAB RADVILIŠKIO VAIRAVIMO MOKYKLA
                                    MOKYMO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

                                   BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės nustato mokymo organizavimo ir vykdymo UAB Radviliškio vairavimo mokykla (toliau – vairavimo mokykla) tvarką.

   1.SUTARTIES SUDARYMO, ĮSIGALIOJIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

1.1. Į vairuotojų kursus priimami asmenys nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymosi pabaigoje – turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus (B kategorijos – ne jaunesni kaip 17 metų), turintys galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą.
1.2. Asmenys norintys įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, privalo su mokykla sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas reguliuojantis santykius tarp vairavimo mokyklos ir mokinio. Prieš sudarant mokymo sutartį mokiniai yra informuojami, kad praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu bus daromas vaizdo ir garso įrašas, supažindinami su vairavimo mokyklos mokymo darbo tvarkos taisyklėmis apie mokymo organizavimo tvarką ir mokymo sutartyje pasirašydamas mokinys patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis.
1.3. Sudaryta mokymo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų.
1.4. Per tris darbo dienas nuo mokymosi pradžios elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikiama VĮ ,,Regitra“ informacija apie asmenį, su kuriuo sudaryta sutartis ir nurodant vardą, pavardę, asmens kodą, sutarties numerį (eilės tvarka) ir jos sudarymo datą, mokymo pobūdį (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių arba tik praktinio vairavimo įgūdžių), mokymo pradžios datą, numatomą mokymo pabaigos datą, transporto priemonių, kurias mokoma vairuoti, kategorijas.
1.5. Mokinys, kuris teorijos mokėsi savarankiškai ir yra išlaikęs VĮ ,,Regitra“ teorijos egzaminą, su vairavimo mokykla sudaro sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra“ išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta parašu ir antspaudu;
1.6. Mokiniui, kuris yra baigęs teorijos ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą, pageidaujant vairavimo mokykla gali papildomai tobulinti jo turimas teorijos žinias ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžius, tuo tikslu sudaroma atitinkama mokymo sutartis, kurioje abipusiu susitarimu turi būti nurodoma mokymo trukmė ir turinys.
1.7. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų.

  2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Mokinio teisės:
2.1.1.gauti reikiamą informaciją iš vairavimo mokyklos administracijos;
2.1.2.pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, patvirtinančią išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių);
2.1.3.pateikus kitos vairavimo mokyklos išduotą pažymą, reikalauti, kad būtų įskaitytas teorijos žinių mokymo kursas (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktas praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursas;
2.1.4.laikinai sustabdyti mokymąsi;
2.1.5.pageidauti sudaryti galimybę peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje.
2.2.Mokinio pareigos:
2.2.1.sudarant sutartį – pateikti teisingus asmens duomenis ir sutikti, kad jo duomenys pateikti mokymo sutartyje būtų perduoti VĮ „Regitra“;
2.2.2.laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės mokyklai padarytą žalą;
2.2.3.laiku atsiskaityti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymą;
2.2.4.lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas. Jei mokinys negali atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą turi pranešti vairavimo instruktoriui iš anksto (ne vėliau kaip dieną prieš tai iki 18 val.);
2.2.5.mokinys, neišlaikęs teorijos įskaitos, turi įsivertinti savo teorijos žinių spragas ir papildomai mokytis, pakartotinai teorijos įskaitą gali laikyti tam nustatytomis dienomis, o mokinys neišlaikęs praktinio vairavimo įskaitos, įsipareigoja praktinio vairavimo mokytis papildomai ir paskutinės papildomos pamokos metu laikyti įskaitą;
2.2.8.mokymo aikštelėje ir kelyje laikytis saugaus eismo taisyklių, vykdyti instruktoriaus nurodymus, nesudaryti avarinių situacijų, nedaryti tyčinių manevrų, kurie pakenktų aplinkai;
2.2.9.draudžiama mokytis vairuoti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų arba sergančiam.
2.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:
2.3.1.užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokytų tik su darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus;
2.3.2.sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;
2.3.3.mokyti teorijos ir praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę sutartis;
2.3.4.teorijos mokymą vykdyti grupėmis ar individualiai, o praktinį tik individualiai; per dieną mokinį mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas; ne rečiau kaip po dviejų teorijos ar praktinio vairavimo įgūdžių mokymo valandų (mokymo valanda – 45 minutės) turi būti daromos ne trumpesnės kaip 15 minučių pertraukos;
2.3.5.mokiniui pageidaujant, išduoti pažymą, patvirtinančią išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių);
2.3.6.pripažinti kitos vairavimo mokyklos išduotą pažymą ir įskaityti išklausytą teorijos žinių mokymo kursą (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą;
2.3.7.baigus mokymą vykdyti mokinių kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas vadovaujantis Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo reikalavimais. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita turi trukti ne trumpiau kaip 45 minutes ir turi būti daromas vaizdo ir garso įrašas;
2.3.8.mokiniui pageidaujant, sudaryti galimybę peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje;
2.3.9. po išlaikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti informaciją apie mokinį VĮ „Regitra“;
2.3.10.nuolat analizuoti iš VĮ „Regitra“ gautą informaciją apie mokinių laikytų egzaminų rezultatus ir imtis atitinkamų priemonių vairuotojų mokymui tobulinti;
2.3.11.vairavimo mokykla turi ir kitų, jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.